Waterhergebruik

Schoon water wordt steeds schaarser. En schaarse producten zijn duur. Redenen om het watergebruik binnen uw productieproces onder de loep te nemen.

In veel gevallen is hergebruik van water een interessante optie. Zowel voor productieprocessen als reinigings- of zuiveringsprocessen is gerecycled water te gebruiken. Afvalwater of bedrijfswater kan opgewaardeerd worden tot proceswater, drinkwater of zelfs demiwater.

Proces

Voor het opwerken van afvalwater tot schoon drink- of proceswater kunnen de volgende processtappen worden ingezet. In volgorde van grof naar fijn:

  • Microfiltratie
  • Ultrafiltratie
  • Nanofiltratie
  • Omgekeerde osmose

 

MBR

Een specifiek voorbeeld van een ultrafiltratie systeem is de Membraan Bio Reactor (MBR). Deze wordt vooral toegepast na een actief slib of anammox systeem. Deze ultrafiltratie membranen vervangen de nabezinkstap waardoor er met een hoger slibgehalte gewerkt kan worden en de footprint van de installatie kleiner wordt. De stap naar opwaardering tot hergebruikwater is eenvoudig te combineren met een MBR reactor.

Colsen heeft ruime ervaring in het ontwerpen en bouwen van systemen om vervuild water weer geschikt te maken voor allerlei toepassingen. Daarnaast integreren we ook MBR’s in onze NAS® systemen. In het geval dat een waterkwaliteit van minimaal drinkwater is vereist, wordt de MBR gecombineerd met een membraanfiltratiestap met omgekeerde osmose. In deze laatste stap worden de aanwezige zouten uit het water verwijderd.

Mest

In de agrarische sector biedt Colsen zelfs een volledig concept om van mest naar oppervlakte water of zelfs demiwater te gaan. Verse mest wordt eerst vergist of gescheiden in een vaste en vloeibare fractie. De vloeibare fractie wordt in een actief slibsysteem, eventueel met Anammox bacteriën, gezuiverd door afbraak van stikstof en organische verbindingen. Vervolgens zuivert de MBR reactor het effluent tot loosbaar water of wordt het extra gezuiverd middels een RO systeem om te komen tot demiwater.

PPP

Zuivering van waterstromen tot herbruikbaar water is vooral goed voor het milieu (Planet) en zorgt voor een kostenreductie (Profit). Qua milieu verlaagt enerzijds het gebruik van ‘vers’ water, zoals bronwater of drinkwater. Anderzijds wordt er minder vervuild water geloosd naar sloten of rivieren.

Financieel dalen de kosten voor de inname van water (bijv. drinkwater) en dalen ook de lozingskosten, omdat er veel minder water geloosd zal worden.

Veel redenen om de toepassing van waterhergebruik ook voor uw situatie in overweging te nemen.

RO2
RO

Wilt u meer weten?
Vraag het Robin

Robin Jordaens , Business Development Manager