Diensten

Colsen levert diensten in diverse werkgebieden. In al deze werkgebieden zijn we actief in consultancy, realisatie en onderzoek & ontwikkeling.

Meer over onze werkwijze vindt u hier

23 diensten
Werkgebieden
Slibgisting Tiel

Slibgisting

Bij het zuiveren van afvalwater wordt zuiveringsslib geproduceerd. Het verwerken en afvoeren daarvan kost veel geld en energie.

Amfer leidingen

N-terugwinning

In bepaalde afval(water)stromen komt stikstof in hoge concentraties voor als ammonium, bijvoorbeeld in digestaat of centraat na een vergister, in s

Pizzoli NAS

Stikstofverwijdering

In een groot aantal sectoren wordt sterk vervuild afvalwater geproduceerd, waarbij stikstof één van de belangrijkste verontreinigingen is.

Biogasinstallatie BIDOX

Biogas ontzwaveling

Onbehandeld biogas kan ernstige schade veroorzaken aan systemen zoals een ketel, warmtekrachtkoppeling of een biogas opwaarderingssysteem.

PEKA Kroef

P-terugwinning met struviet

Fosfaat is een cruciaal bestandsdeel van kunstmest, maar de belangrijkste mijnbouwgebieden raken langzaam uitgeput.

UASB Kroef

Anaerobe waterzuivering

Door de hoge organische vervuiling in afvalwater kost het zuiveren ervan veel energie en dus geld.

Digestaatbehandeling Navia

Digestaatbehandeling

Na vergisting van mest en agrarische producten blijft een restfractie over; digestaat.

AMFER 2.0

Kippenmestvergisting

Vaak staan de bekende problemen, droogte, vervuiling en te veel stikstof, centraal als het gaat om het vergisten van kippenmest.

Mestvergisting Navia

Mestvergisting

Of het doel nu loosbaar water, maximale fosfaat verwijdering of het terugwinnen van stikstof als kunstmest is; mestvergisting is in elk proces de e

Amfer leidingen

Stikstofstrippen

Een belangrijk bestanddeel van mest is stikstof. Stikstof die in allerlei vormen aanwezig is, bijv.

RO

Waterhergebruik

Schoon water wordt steeds schaarser. En schaarse producten zijn duur.

uitsnede aerius

Wet natuurbescherming

Met de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”) is het verminderen van de stikstofemissie op Natura 2000-gebieden een hot topic gewor

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke ordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.

MER Colsen

Milieueffectenrapportage

Voor initiatieven die voorkomen in onderdeel C en D van het Besluit Milieueffectrapportage moet worden beoordeeld of er sprake is van belangrijke n

LVM Oosterbierum

Waterwet

Handelingen in het watersysteem vragen om een vergunning.

Ecofuels Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Als innovatief bedrijf ben je vooruitstrevend; de verandering van morgen dient eigenlijk gisteren uitgevoerd te zijn.

advies

Stikstofdepositie berekening

“Stikstofcrisis” is in 2019 op de derde plaats geëindigd in ‘de woord van het jaar’ verkiezingen van “onze taal”.

Bemalingsadvies

Bemalingsadvies

Zijn er grondwerkzaamheden gepland en wordt daarbij onder het grondwaterniveau gegraven?

Partijkeuring

Partijkeuringen

Regelmatig komt er tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden grond vrij welke afgevoerd dient te worden.

Asbestonderzoek

Asbestonderzoek

Asbest is een natuurlijk product dat vroeger veelvuldig gebruikt werd omdat asbest brandwerend en goed isolerend is.

Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

Zijn er baggerwerkzaamheden of ingrepen in het watersysteem gepland? Dan wil je inzicht in de kwaliteit en samenstelling van de waterbodem.

Colsen bodemonderzoek bus voor gebouw zeeland

Bodemonderzoek

Met onze jarenlange ervaring in de bodemwereld binnen Zeeland en daarbuiten, kunnen we allerlei vragen over bodemonderzoek beantwoorden.