Diensten

Colsen levert diensten in diverse werkgebieden. In al deze werkgebieden zijn we actief in consultancy, realisatie en onderzoek & ontwikkeling. Meer over onze werkwijze vindt u hier.

19 diensten
Werkgebieden
Biogasinstallatie BIDOX

Biogas ontzwaveling

Onbehandeld biogas kan ernstige schade veroorzaken aan systemen zoals een ketel, warmtekrachtkoppeling of een biogas opwaarderingssysteem.

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.

MER Colsen

Milieueffectenrapportage

Voor initiatieven die voorkomen in onderdeel C en D van het Besluit Milieueffectrapportage moet worden beoordeeld of er sprake is van belangrijke n

LVM Oosterbierum

Waterwet

Handelingen in het watersysteem vragen om een vergunning.

Ecofuels Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Als innovatief bedrijf ben je vooruitstrevend; de verandering van morgen dient eigenlijk gisteren uitgevoerd te zijn.

Digestaatbehandeling Navia

Digestaatbehandeling

Na vergisting van mest en agrarische producten blijft een restfractie over; digestaat.

Poul-AR Pilot installatie op locatie

Kippenmestvergisting

Vaak staan de bekende problemen, droogte, vervuiling en te veel stikstof, centraal als het gaat om het vergisten van kippenmest.

Mestvergisting Navia

Mestvergisting

Of het doel nu loosbaar water, maximale fosfaat verwijdering of het terugwinnen van stikstof als kunstmest is; mestvergisting is in elk proces de e

Bemalingsadvies

Bemalingsadvies

Zijn er grondwerkzaamheden gepland en wordt daarbij onder het grondwaterniveau gegraven?

Partijkeuring

Partijkeuringen

Tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden komt vaak grond vrij die ter niet plaatse niet direct gebruikt kan worden.

Asbestonderzoek

Asbestonderzoek

Gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn, kunnen asbest bevatten.

Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

Zijn er baggerwerkzaamheden of ingrepen in het watersysteem gepland? Dan wil je inzicht in de kwaliteit en samenstelling van de waterbodem.

Colsen bodemonderzoek bus voor gebouw

Bodemonderzoek

Eigendomsoverdracht, geplande (ver)bouwactiviteiten en het beëindigen van bedrijfsmatige activiteiten.

Slibgisting Tiel

Slibgisting

Bij het zuiveren van afvalwater wordt zuiveringsslib geproduceerd. Het verwerken en afvoeren daarvan kost veel geld en energie.

PEKA Kroef

P-terugwinning met struviet

Fosfaat is een cruciaal bestandsdeel van kunstmest, maar de belangrijkste mijnbouwgebieden raken langzaam uitgeput.

Amfer exterieur

N-terugwinning

In bepaalde afval(water)stromen komt stikstof in hoge concentraties voor als ammonium, bijvoorbeeld in digestaat of centraat na een vergister, in s

UASB Kroef

Anaerobe waterzuivering

Door de hoge organische vervuiling in afvalwater kost het zuiveren ervan veel energie en dus geld.

Pizzoli NAS

Stikstofverwijdering

In een groot aantal sectoren wordt sterk vervuild afvalwater geproduceerd, waarbij stikstof één van de belangrijkste verontreinigingen is.