Baggeren waterbodem - Haven van Walsoorden

Opdrachtgever:
Gemeente Hulst
Locatie:
Walsoorden
Datum:
2014-2018
Specificatie:

Geen

Labels:
Bodemonderzoek
Baggeren

Colsen onderzocht in de periode 2014 – 2018 de waterbodem in de haven van Walsoorden meerdere keren in verband met baggerwerkzaamheden.

Bevaarbaarheid haven Walsoorden

De haven van Walsoorden moet voor de transportschepen bevaarbaar blijven. Om te voorkomen dat de haven dichtslibt door het natuurlijk proces van sedimentatie moet de veerhaven periodiek gebaggerd worden. Het waterbodemonderzoek moet verricht te worden om de kwaliteit van de baggerspecie vast te stellen en/of er verontreinigingen voorkomen.

Bemonstering & boringen

Voorafgaand aan de werkzaamheden is, in overleg met de gemeente Hulst en Rijkswaterstaat, de laagdikte en de bemonsteringscyclus vastgesteld. Om de twee jaar wordt de haven van Walsoorden gebaggerd en een waterbodemonderzoek is dus elke twee jaar benodigd. Na het vaststellen van de monsternemingsstrategie begint het veldwerk. Bij elke bemonsteringscyclus wordt een ervaren schipper ingehuurd om het proces op het water te begeleiden. Op het water worden boringen in de sliblaag verricht, waarvan monsters genomen worden. Na de bemonstering van het slib worden de monsters opgestuurd naar het laboratorium.

Resultaat

Door goed overleg met zowel de opdrachtgever als Rijkswaterstaat lopen de bemonsteringcyclussen soepel. Uit de resultaten van de afgelopen jaren bleek dat de monsters voldoen aan de maximale waarden voor het verspreiden van baggerspecie. De resultaten worden direct gedeeld met de opdrachtgever, zodat de baggerwerkzaamheden kunnen starten.

Haven Walsoorden
Boorsel Walsoorden
Haven en bus