Samenwerking PEKA Kroef

Opdrachtgever:
PEKA Kroef
Locatie:
Odiliapeel
Datum:
1993 - heden
Specificatie:

Capaciteit:                             
2.880 m3/d   

 

Anaerobe zuivering UASB:
2.600 m³

 

Biogasproductie:                   
2 miljoen Nm3/jaar

 

Biogasbehandeling               
3.000 ppm naar <200 ppm

 

Elektriciteit productie             
10.000.000 kWh (e) per jaar

 

Warmte productie                 
11.000.000 kWh (th) per jaar

 

Terugwinning fosfaat            
1.200 ton per jaar

 

Water voor hergebruik          
90.000 m3 per jaar

Labels:
Doorlichting waterzuivering
Lozingsvergunning
Milieuvergunningen
Milieuzorgsysteem
Bodemonderzoek
Deelsaneringen
Fosfaatverwijdering
Stikstofverwijdering
Reststromen
Vergisting
Anaerobe reactor UASB
Hergebruik afvalwater
Ketelvoedingswater
Zandafscheiding
Biogas

Projectbeschrijving

De samenwerking met PEKA Kroef gaat terug naar het jaar 1993, toen ondersteuning voor de waterzuivering nodig was. Colsen startte met waterzuiveringsprocessen, aangevuld met werkzaamheden voor zowel de interne als de externe rioleringssystemen. Advies werd gegeven op het gebied van lozingsvergunningen en milieuvergunningen. In de afgelopen jaren assisteerde Colsen PekaKroef regelmatig bij procedures met betrekking tot milieuvergunningen.

Het milieuzorgsysteem werd mee opgezet, samen met de ondersteuning bij de uitvoering daarvan. In het kader van bodemkwaliteit werden bodemonderzoeken uitgevoerd en tijdens bouwprojecten deelsaneringen begeleid.

Vanuit het vooruitstrevende karakter van zowel PekaKroef als Colsen werden plannen ontwikkeld, voorbereid en gerealiseerd voor waterhergebruik, vergisting van reststromen uit de fabriek en ontzwaveling van het biogas. Het innovatieve karakter van de samenwerking kwam tot uitdrukking in de diverse pilot testen en onderzoekstrajecten welke werden uitgevoerd.

De intensieve samenwerking tussen PekaKroef en Colsen heeft geleid tot diverse consultancy werkzaamheden. De vernieuwde waterzuivering (2006 / 2006) werd gerealiseerd in bouwteam verband, waarin Colsen optrad als technologieleverancier en ingenieursbureau.

Realisatie waterzuivering

Bij aanvang van de werkzaamheden werd een grondige doorlichting van zowel de installatie als de afvalwaterkwaliteit uitgevoerd. Door een snel gevonden oorzaak konden maatregelen getroffen worden om het zuiveringsproces onder controle te krijgen; een betere verwijdering van zwevende stof en het scheiden van enkele afvalwaterstromen.

De waterzuivering werd in de loop van de jaren verder uitgebreid met een focus op stikstof- en fosfaatverwijdering, energieproductie en waterhergebruik. Door de inzet van verschillende eigen technologieën werd toegewerkt naar een situatie waarin de exploitatiekosten zoveel mogelijk verlaagd werden. Daarbij werd een hoge mate van flexibiliteit verwacht; tijdens de bouw van de nieuwe waterzuivering bleef de fabriek in productie.

Op het gebied van waterzuivering werden zijn de volgende installatie onderdelen gerealiseerd:

  • Realisatie van een centrale rioleringsput met geboorde riolering onder de productiehal
  • Installatie zeefbochten installatie met silo’s voor de reststromen
  • Uitbreiding van de Dortmund installatie voor afscheiding van grijs zetmeel
  • Realisatie van 2 nieuwe anaerobe UASB reactoren
  • Realisatie van biologische biogas ontzwavelings (BIDOX®)
  • Realisatie vean hernieuwbare energieproductie door met een WKKkk installatie
  • Aanpassing de bestaande stoomketel voor toepassing van biogas
  • Realisatie van een waswater behandelingsinstallatie en retoursysteem naar de aardappel wasserij
  • Realisatie van verbeterd gemengd rioleringssysteem met bergingsriool.
  • Realisatie van fosfaat verwijdering / fosfaat terugwinning als struviet (ANPHOS®)
  • Ombouw aerobe zuivering naar NT/DNT met ophaalbaar bellen beluchting systeem
  • Ombouw conventionele waterzuivering naar een membraan installatie (MBR).
  • Realisatie slibindikker
  • Realisatie omgekeerde osmose (RO) installatie voor waterhergebruik voor ketelvoedingswater (RO-RECYCLE®)
PekaKroef installatie
PekaKroef installatie
PekaKroef

Wilt u meer weten?
Vraag het Eric

Eric van den Branden, Afdelingshoofd Advies / Adviseur vergunningen / Omgevingsmanagement