Samenwerking LambWeston / Meijer vof

Opdrachtgever:
Lamb Weston / Meijer vof
Locatie:
Kruiningen
Datum:
1991 - heden
Specificatie:

Capaciteit:                             
5.000 m3/d

           

Anaerobe zuivering UASB:   
5000 m³

 

Biogasproductie:                   
6.000.000 miljoen Nm3/jaar

 

Biogasbehandeling:               
3.500 ppm naar <10 ppm

 

Stikstofverwijdering:               
1.750 kg per dag 96% verwijdering

 

Terugwinning fosfaat:          
2.000 ton per jaar

Labels:
Consultancy
Engineering
Bouwteam

Colsen begon in 1991 als consultant voor LambWeston in Kruiningen, vanwege aanhoudende problemen met de waterzuivering. De anaerobe waterbehandeling functioneerde onvoldoende doordat de zuivering na elk weekend verstoord raakte. Colsen maakte een analyse van de installatie, de vuilbelasting van de diverse deelstromen en het schoonmaakwater tijdens de weekend schoonmaak. Uit deze analyse bleek dat de werkzaamheden elk weekend de anaerobe waterbehandeling  verstoorden door vet- en looglozingen. Verder bleek de aerobe zuivering erg veel zand en klei te ontvangen vanuit de wasserij. Deze problemen werden gezamenlijk opgepakt en opgelost. Na deze ‘kennismakingsperiode’ werd Colsen betrokken bij alle uitbreidingsplannen in de productie en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de riolering en waterzuivering. Zo werd een gescheiden vet- en zetmeel rioleringssysteem gerealiseerd en werd de dosering van pyrofosfaat en de blancheurs vervangen door een sproeisysteem op de drogers. Tevens werd gestart met een betere slibverwerking met de bouw van een slibindikker.

Vergunningen & infrastructuur

Ook werd Colsen betrokken bij de voorbereiding van de aanvraag van lozingsvergunningen en vergunningen Wet Milieubeheer. Vanuit het gecombineerde advies werd Colsen ook veelvuldig betrokken bij de opzet van de infrastructuur van het bedrijfsterrein. Zo werden parkeerterreinen en wegen gerealiseerd en werd de persleiding voor de lozing op de Westerschelde grotendeels vernieuwd.

Bodemsaneringen en bodem beschermende maatregelen werden onder begeleiding van Colsen uitgevoerd.

Masterplan

Voor de voortdurende uitbreidingen in de productie werd een masterplan voor de waterzuivering opgesteld waarbij de volgende onderdelen stapsgewijs in bouwteam verband konden worden gerealiseerd:

 • Organisatie van de opslag en de afzet van de tarra grond in de regio;
 • Al het zuiveringsslib werd nat afgevoerd naar de landbouw. Door indikking werd dit gereduceerd en later werd is hieraan de mechanische slibontwatering met centrifuges toegevoegd;
 • Waswaterbehandeling in bezinkvijvers en een beluchtings- annex voorraadvijver;
 • Waswaterbehandeling en pompsystemen in de wasserij met hergebruik van effluent;
 • Voorbezinking van het afvalwater door ombouw nabezinker naar voorbezinker;
 • Grijszetmeel ontwateringssysteem en opslagsilo’s;
 • Uitbreiding anaerobe waterbehandeling door de bouw van meerdere anaerobe reactoren met een  centrale mengtank;.
 • Toepassing van biogas op de stoomketel. Gevolgd door de inzet van een WKK installatie met een eerste biogas ontzwaveling. Later is deze biogasreiniging vervangen door de biogasbehandeling van Colsen. (BIDOX®);
 • Ontwikkeling en realisatie van een nieuwe milieuvriendelijkere fosfaatverwijdering installatie (ANPHOS®). De installatie verwijderd het fosfaat uit het anaeroob voorgezuiverde water door struvietproductie waarbij fosfaat teruggewonnen wordt;.
 • Uitbreiding van de aerobe waterzuivering door vervanging van de bassins door betonnen tanks met bellen beluchting in een nitrificatie/denitrificatie systeem;
 • Uitbreiding met twee nieuwe nabezinktanks;
 • Aanpassing en ombouw van de aerobe zuivering naar een verbeterde stikstofverwijdering installatie (NAS®).

Resultaat

Oorspronkelijk was de waterzuivering bedoeld voor het voldoen aan lozingseisen voor het gezuiverde afvalwater. In de loop der jaren werd de waterzuivering steeds meer een bron van hernieuwbare energie en een bron van water en grondstoffen. Met de steeds verdere verbetering van de anaerobe waterbehandeling werd meer energie geproduceerd en door verbetering van het beluchtingsregime werd steeds minder energie gebruikt. Door de introductie van het nieuwe stikstofverwijdering proces (NAS®) werd uiteindelijk de benodigde beluchtingsenergie met 50 % gereduceerd. Daarnaast werd werd 50% minder zuiveringsslib geproduceerd. Met de productie van struviet werd wordt fosfaat teruggewonnen en nuttig ingezet als meststof waarbij tegelijkertijd de operationele kosten van de fosfaatverwijdering sterk verlaagd werden.

Waterzuivering LWM Kruiningen
LWM Kruiningen
Biogas

Wilt u meer weten?
Vraag het Boris

Boris Colsen, Directeur