Mestvalorisatie Navia

Opdrachtgever:
Onbekend
Locatie:
Navia, Spanje
Datum:
2016
Specificatie:

Verwerkingscapaciteit             
420,000 ton per jaar  

  

Volume mest                          
365,000 ton per jaar

 

Volume co-producten              
55,000 ton per jaar

 

Volume vergisting                   
26,000 m3

 

Biogasproductie                      
2,000 m3 per uur

 

Energie output                        
4,5 MW(e)

 

Meststof productie (gedroogd)
23,000 ton per jaar

 

Stuvietproductie                     
400 ton per jaar        

   

Oppervlaktewater lozing          
1,200 m3 per dag

Labels:
Mestvergisting
Biogas behandeling
Digestaatbehandeling
Nutriënten terugwinning

Ongecontroleerd mestgebruik

Door een goot aantal veehouderijen loopt Noord Spanje tegen een groot probleem aan; de hoeveelheid geproduceerde mest is zo groot dat de mestopslagtanks op de boerderijen overlopen. Het ongecontroleerde gebruik van de mest heeft niet alleen nadelige gevolgen voor veehouders, maar ook voor andere sectoren;

Landbouw:                  
Nitrificatie van de bodem als gevolg van een verkeerde samenstelling van de mest voor gebruik als meststof

Toerisme
Negatieve gevolgen voor het toerisme veroorzaakt door vieze geuren

Volksgezondheid
Verspreiding van ziekteverwekkers

Baanbrekend project

Deze situatie was aanleiding voor het initiatief een mestverwerkingsinstallatie te realiseren die voor een rationeler mestbeheer zorgt. Om dit baanbrekende project te ontwikkelen, werken zowel particuliere als openbare organisaties samen in een consortium.

Colsen en haar partner Ahidra zijn, op basis van ervaring in de realisatie van dit type projecten en de meerwaarde van technologieën van Colsen, als joint-venture gecontracteerd. De mestverwerkingsinstallatie kon op zowel een technische als economisch haalbare manier gerealiseerd worden door gebruik van de volgende Colsen technologieën:

  • Thermofiele mestvergisting met DIGESTMIX®
  • Biogas reiniging (BIDOX®) en biogas conditionering
  • Stikstofverwijdering en organische stof verwijdering door MBR-NAS®
  • Fosfaatverwijdering (ANPHOS®)

 

De mestvergistingsinstallatie met digestaatbehandeling is gerealiseerd in Navia, een Spaanse gemeente in de provincie Asturië. De installatie bevindt zich naast de bestaande papierfabriek op een perceel van ca 3 hectare (30.000 m2) en is een integrale oplossing voor één van 's-werelds grootste bedreigingen van het klimaat. Technologie en kennis worden gecombineerd en complexe afvalstromen worden omgezet naar energie, nutriënten in de vorm van bio-meststoffen en schoon effluent, alles in harmonie met de strengste milieueisen.

Installatie Navia

Technologieën

Om het beoogde resultaat te bereiken zijn twee belangrijke procesonderdelen samengevoegd; thermofiele vergisting en digestaatbehandeling.

De installatie wordt gevoed met een diversiteit aan ingaande producten, vaak bestaande uit koeienmest die wordt verrijkt met een variëteit aan co-substraten. Dagelijks wordt de mest aangevoerd per as en gebufferd in de daarvoor bestemde opslagtank. De co-producten, hoofdzakelijk primair- en secundair slib uit de zuivelindustrie, de communale waterzuivering en slachtafval worden kort gebufferd en direct gevoed aan het voedingssysteem. Het voedingssysteem combineert de diverse ingaande producten en voedt deze aan de 4 thermofiele vergisters.

Ideale situatie 

Om een ideale omgeving voor thermofiele vergisting te creëren, is het van cruciaal belang een goede menging en een stabiele temperatuur te handhaven. Om deze menging te creëren en de temperatuur stabiel te handhaven op 52°C zijn de 4 mestvergisters uitgevoerd met 3 DIGESTMIX® systemen. Het geproduceerde biogas bevat diverse componenten zoals H2S. De concentratie van H2S in het biogas dient verlaagd te worden om geschikt te zijn als brandstof op de WKK-installatie. Colsen gebruikt hiervoor haar ontwikkelde biogasbehandeling systeem (BIDOX®). Deze biologische ontzwaveling techniek verlaagt het H2S gehalte in het biogas op een duurzame manier. Het biogas is vervolgens direct toepasbaar op de WKK-installatie.

 

Van digestaat naar hoog-kwaliteit meststof

Het digestaat dat na vergisting overblijft, wordt in een vaste en vloeibare fractie gescheiden met behulp van een decanter centrifuge. De vaste fractie van het digestaat wordt verder gedroogd in een banddroger. De droger droogt en stabiliseert de vaste fractie door gebruik te maken van de warmte van de WKK-installatie. Het verkregen product wordt in Spanje ingezet als hoog-kwaliteit meststof. Het heeft een optimale NPK ratio en in tegenstelling tot de mest creëert het geen geuremissie of bevat het pathogenen.

Laatste zuiveringsstap

De vloeibare fractie uit de decanter wordt behandeld in een aerobe stikstofverwijdering installatie (SBR-NAS®). Deze digestaatzuivering is daarnaast ook uitgerust met een membraaninstallatie om het zuiveringsslib en het water te scheiden. Om effluent van lozingskwaliteit naar oppervlaktewater te kunnen verkrijgen, wordt het resterende fosfaat verwijderd. Dit gebeurt in een laatste zuiveringsstap die gebruik maakt van een door Colsen ontwikkelde technologie gebaseerd op struvietprecipitatie (ANPHOS®).

Wilt u meer weten?
Vraag het Boris

Boris Colsen, Directeur