Waterwet

Handelingen in het watersysteem vragen om een vergunning. Zo heb je bijvoorbeeld een vergunning nodig voor het inbrengen of onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam, voor het lozen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam en voor het onttrekken of infiltreren van grondwater. En daar blijft het niet bij. In de verordeningen van provincies en waterschappen worden vaak algemene regels opgenomen die ook tot een vergunningsplicht leiden.

Stoffen

Indien stoffen geloosd moeten worden, wordt een ABM uitgevoerd. Daarnaast behoren een advies over hoe aan de wetgeving voldaan kan worden en het contact met het bevoegd gezag tot de mogelijkheden.

Grondwater

Aan het onttrekken of infiltreren van grondwater gaat onderzoek vooraf. Uiteraard zijn een bemalingsadvies, een vormvrije M.E.R. en het uit handen geven van het indienen van een vergunningsaanvraag ook mogelijk.

LVM Oosterbierum

Wilt u meer weten?
Vraag het Eric

Eric van den Branden, Afdelingshoofd Advies / Adviseur vergunningen / Omgevingsmanagement