Waterwet

Handelingen in het watersysteem vragen om een vergunning. Zo heb je bijvoorbeeld een vergunning nodig voor het inbrengen of onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam, voor het lozen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam en voor het onttrekken of infiltreren van grondwater. En daar blijft het niet bij. In de verordeningen van provincies en waterschappen worden vaak algemene regels opgenomen die ook tot een vergunningsplicht leiden.

Stoffen

Indien stoffen geloosd moeten worden, wordt een ABM uitgevoerd. Daarnaast behoren een advies over hoe aan de wetgeving voldaan kan worden en het contact met het bevoegd gezag tot de mogelijkheden.

Grondwater

Aan het onttrekken of infiltreren van grondwater gaat onderzoek vooraf. Uiteraard zijn een bemalingsadvies, een vormvrije M.E.R. en het uit handen geven van het indienen van een vergunningsaanvraag ook mogelijk.

LVM Oosterbierum

Gerelateerde projecten

Mestverwerking

Het omzetten van kippenmest - Chicken Manure Treatment

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Tracé onderzoek aanleg fietspad - Hulst

lees meer

Gerelateerde diensten

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.

MER Colsen

Milieueffectenrapportage

Voor initiatieven die voorkomen in onderdeel C en D van het Besluit Milieueffectrapportage moet worden beoordeeld of er sprake is van belangrijke n

Wilt u meer weten?
Vraag het Eric !

Eric van den Branden, Afdelingshoofd Advies / Adviseur vergunningen / Omgevingsmanagement