Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan de bedrijfsactiviteiten in bijlage I van het Besluit Omgevingsrecht? Dan is jouw bedrijf een inrichting volgens de Wet Milieubeheer.

AIM

Inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer. In dat besluit staan milieuregels per soort milieubelastende activiteit. Valt jouw bedrijf onder het Activiteitenbesluit, dan moet je soms een melding doen als jouw bedrijf begint of verandert. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een inrichting type A, B en C. Type A bedrijven hoeven bijvoorbeeld geen melding te maken.

Mogelijkheden

Met de AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) wordt bepaald om welk type inrichting het gaat, of er een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets nodig is en kan zelfs direct een melding gemaakt worden. Met maatwerkvoorschriften is het soms mogelijk af te wijken van de regels van het Activiteitenbesluit.

Colsen kantoor

Gerelateerde projecten

Mestverwerking

Het omzetten van kippenmest - Chicken Manure Treatment

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Tracé onderzoek aanleg fietspad - Hulst

lees meer

Gerelateerde diensten

Uitsnede bestemmingsplan

Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie.

MER Colsen

Milieueffectenrapportage

Voor initiatieven die voorkomen in onderdeel C en D van het Besluit Milieueffectrapportage moet worden beoordeeld of er sprake is van belangrijke n

LVM Oosterbierum

Waterwet

Handelingen in het watersysteem vragen om een vergunning.

Wilt u meer weten?
Vraag het Eric !

Eric van den Branden, Afdelingshoofd Advies / Adviseur vergunningen / Omgevingsmanagement