STOWA publicatie voor mainstream anammox onderzoek

Rioolwater bevat meer potentiële energie (als chemische zuurstofvraag, CZV) dan nodig om het te zuiveren met een actiefslibsysteem. Bijgevolg zouden RWZI’s theoretisch gezien energie kunnen produceren mits die energie efficiënt geoogst en gebruikt wordt (Verstraete & Vlaeminck, 2011).  Voor de transitie naar een energieproducerende zuivering is het bijgevolg belangrijk om het afvangen van organisch materiaal (rijk in CZV) in de primaire trap te maximaliseren, en vervolgens te valoriseren tot bruikbare elektriciteit en warmte met anaerobe vergisting. Deze CZV is echter ook nodig om stikstof te verwijderen via de conventionele route (nitrificatie/denitrificatie, N/DN) en er kan bijgevolg niet te veel organische stof worden weggevangen. Hierdoor is het met de huidige stand der techniek nog niet mogelijk om een energiefabriek te ontwikkelen die geen gebruik maakt van extern aangevoerd slib.

Alternatieven voor de conventionele stikstofverwijdering zijn de zogenoemde shortcut-stikstofverwijderingsroutes, nitritatie/denitritatie (Nit/DNit) en partiële nitritatie/anammox (PN/A), waarbij de stap tot nitraat overbodig is en de N2-productie over nitriet gebeurt.

Het Mainstream Shortcut (MAS)-project beoogde om op een efficiënte en robuuste manier shortcut-stikstofverwijdering via Nit/DNit en PN/A toe te passen in de hoofdstroom van een RWZI en zo op een koolstof- en energiezuinige manier stikstof te verwijderen. Om algemeen toepasbaar te zijn op een RWZI in Nederland moet hierbij een stikstofeffluent kwaliteit van ≤10 mg N/L worden behaald bij een relevante belasting ≥120 mg N/L/d.

De MAS-technologie werd getest en geoptimaliseerd in een 13 m3 pilotreactor op RWZI Nieuwveer (Breda) en was gedurende 1 jaar en 8 maanden operationeel bij een temperatuursrange van 12-24°C.

Ondanks de grote stappen die gemaakt zijn in het onderzoek, is de lozingseis van 10 mg N/L nog niet bereikt en dient de technologie verder te worden geoptimaliseerd.

De potentie van stikstofverwijdering met Mainstream Shortcut (MAS) is echter duidelijk gebleken!

Meer details over ons onderzoek vind je in het STOWA rapport (2020-45) welke op 9 september 2021 werd gepubliceerd:

https://www.stowa.nl/publicaties/koolstof-en-energiezuinige-stikstofverwijdering-met-de-mainstream-shortcut-mas

Dit onderzoek werd mede gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de provincie Zeeland.

De MAS-pilot slaagde er in op een koolstofarme wijze stikstof te verwijderen, met een CZV/N-ratio die bijna driemaal lager was dan de conventionele B-trap
MAS