Legionella

Legionellabacteriën komen van nature voor in de bodem en in water, veelal in lage concentraties. In waterinstallaties komen soms hogere concentraties voor doordat de temperatuur voor vermeerdering gunstiger is en mogelijk doordat de concurrentie van andere bacteriën lager is. Legionella is een beweeglijke, staafvormige bacterie, die goed groeit onder aerobe omstandigheden.

De legionellabacterie kan ziekte veroorzaken wanneer zeer kleine waterdruppeltjes (aerosolen) met legionellabacteriën worden ingeademd. Hoewel legionella overal in water en bodem voorkomt, schuilt het risico op blootstelling vooral in inademing van deze bacteriën als die zijn vermeerderd in watersystemen.

Een infectie met legionellabacteriën wordt ‘legionellose’ genoemd. Een infectie met legionella leidt niet altijd tot longontsteking. De meeste mensen worden niet ziek. Sommige mensen krijgen alleen griepverschijnselen die binnen enkele dagen vanzelf overgaan. Dit wordt Pontiac fever genoemd. Longontsteking veroorzaakt door legionella (Veteranenziekte) is een meldingsplichtige ziekte en moet door de arts en het laboratorium gemeld worden aan de GGD (Gemeentelijke GezondheidsDienst).

Bent u gecontacteerd door de Omgevingsdienst en heeft u een Legionella Beheersplan nodig? Colsen koppelt haar brede kennis van waterzuiveringstechnologieën aan ervaringsgetallen over legionella om een advies op maat te geven omtrent risicobeheersing van legionella verspreiding naar de omgeving!

Legionella Beheersplan

Legionella wordt regelmatig in afvalwaterzuiveringen (AWZI) aangetoond. Bij de meeste waterzuiveringen vindt ook aerosolvorming plaats. In recente jaren zijn er twee legionella-uitbraken in Nederland geweest met een waterzuivering als aannemelijke bron. Op basis van deze waarnemingen is er door RIVM een lijst opgesteld van waterzuiveringen in Nederland die risicovol kunnen zijn voor legionellaverspreiding. Binnen dit kader stellen de betreffende Omgevingsdiensten een verplichting aan het opleveren van een risicoanalyse en een legionellabeheersplan.

Het plan richt zich op de risico’s voor de omgeving van de AWZI en heeft als doel om besmetting naar de omgeving te voorkomen. Een legionella beheersplan bevat een scan van de risicogebieden in de gehele AWZI. Daarnaast bevat het plan een opzet voor de beheersing van Legionella. Naast de benoeming van de risico’s wordt een beslisboom opgeleverd voor te nemen maatregelen wanneer Legionella wordt aangetroffen in de AWZI. Dit plan kan afgegeven worden aan de Omgevingsdienst ter goedkeuring.

Colsen heeft jarenlange ervaring in het ontwerpen, opstarten en bedrijven van AWZI’s. Mede hierdoor kan Colsen de risicovolle plaatsen binnen de AWZI aanduiden. Deze risico’s zullen geanalyseerd worden in het Legionella beheersplan.

Legionalla