Wet natuurbescherming

Met de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”) is het verminderen van de stikstofemissie op Natura 2000-gebieden een hot topic geworden. Door deze ontwikkelingen kan het idee ontstaan dat de economische ontwikkelingen voor bedrijven stil komen te staan. Colsen zoekt in overleg met de bedrijven naar mogelijkheden om deze ontwikkelingen plaats te laten vinden. Als milieuadviesbureau staat Colsen voor verbetering van het milieu, maar ook voor een praktisch werkbare situatie.

Innovatie staat bij deze bedrijven centraal waardoor er minder stikstof emissies plaatsvinden. Vaak is een korte memo met onderbouwing van bronnen voor de aanlegfase en gebruiksfase en bijbehorende AERIUS berekeningen voldoende om duidelijk te krijgen of er significante effecten op Natura 2000-gebieden zijn. Als dit niet voldoende is wordt er gekeken wat bijvoorbeeld bestaande rechten waren ten tijde van de referentiedatum. Of wordt er een gewoonweg een vergunning aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming.

Would you like to know more?
Ask Eric

Eric van den Branden, Head of Consultancy Department / Permit Advisor / Environmental Management